Warren David – Baby Boy born to Mariah & Jordan

 

He was born on 5/19/23

He was 20 inches long

He weighed 6.15 pounds